Hotel Sopron**** - H-9400 Sopron, Fövényverem utca 7. - +36/99/512-261

  • Sopron
    Sopron
    Ismerje meg városunkat!

POZORUHODNOSTI OKOLÍ

 

Programová nabídka,

pozoruhodnosti okolí

 

 

 

 

Památné místo panevropského setkání (Piknik Emlékhely), Sopronpuszta
Události kolem pádu železné opony (1989) v blízkosti obce Fert?rákos p?ipomíná památné místo se studnou a totemem.
Na tomto míst? se uskute?nilo panevropské setkání dne 19. srpna 1989. Tehdejší události a otev?ení hranic, vládním na?ízením z 10.9.1989, byly impulzem k likvidaci berlinské zdi a znovu sjednocení N?mecka.


 
Fert?rákos, Kamenolom
Mimo?ádn? p?sobivý kamenolom z ?ímského období je navšt?vované jako muzeum v p?írod?.
Jeskyn? p?ipomínající záhadné egyptské skalní kostely tvo?í p?írodní kulisu operním p?edstavením, které se tady pravideln? konají v letním období.

 

Neziderské jezero
Jezero je sou?ástí národního parku Fert?-Hanság Nemzeti Park, UNESCO ho v roce 1979  vyhlásilo za biosférovou rezervaci, je evidováno jako divoká voda mezinárodního významu Evropy. V zájmu ochrany, jenom tady se vyskytující vzácné flory a více než 200 pta?ích druh? tady hnízdících a táhnoucích, n?které ?ásti národního parku je možné navštívit jenom s doprovodem. Neziderské jezero je nejzápadn?jším p?edstavitelem euro-azijských st?pných jezer a zárove? je nejv?tším alkalickým jezerem Evropy. Voda je m?lká, hloubka je velice prom?nlivá, v?tšinou nedosahuje ani jeden metr. Jezero bylo již víckrát vyschlé, naposledy mezi 1867-1871. Od roku 2001 je sou?ástí sv?tového d?dictví.
Blízkost Neziderského jezera (15 km od Šopronu) nabízí optimální podmínky pro toulky p?írodou (ranní pozorování ptactva, plavba lo?kou), pro aktivní oddech u vody, resp. pro cykloturistiku po dob?e vybudoných cyklotrasách.

 

Lázn? Balf

Sanatorium na lé?bu revmatických chorob. Jeho lé?ivá voda je známa od ?ímských dob. V parku je kaplnka Sv. Josefa. Na hlavním nám?stí vesnice je evangelický kostel a památník vyst?hovných N?mc?. Vedle katolického kostele na kopci je památník Szerba Antala, který tady zem?el.

 

Nagycenk, zámek Széchenyi
Barokní zámek z XVIII. století byl rezidencí šlechty Széchenyi, dnes je zde muzeum. Bylo to oblíbené místo „nejv?tšího ma?ara”, Istvána Széchenyiho. Od zámku vede 2,6 km dlouhá proslulá lipová alej, vysázená v roce 1752, která vede ke hrobu manželky Bély Szécsényiho. ?ímsko-katolický kostel (na míst? st?edov?kého p?edch?dce) byl postaven v romantickém stylu v roce 1864 podle projektu architekta Miklóse Ybla. Na h?bitov? vedle kostela je klasicistická budova Mauzolea Széchényi (1810), v jeho hrobce odpo?ívá také István Széchényi.

 

Jízda v železni?ním muzeu, Muzeum železníc Szécsényi, Nagycenk
Parní železnice Dopravního Muzea s rozchodem 760 mm byla postavena v roce 1972 z iniciatívy GySEV Zrt. Lokomotiva a vlaková souprava byly vyrobeny na za?átku XX. století, vlak obsluhují železni?á?i - d?ti.

 

Fert?d, zámek Esterházy
Jedna z nejbohatších rodin ma?arské šlechty, z rodu Esterházy, vystav?la skv?lý zámek  v letech 1720 - 66 - „ma?arský Versailles”. Budovy zámeckého komplexu - s výjimkou barokního divadla - se zachovaly v plném rozsahu. V?tšina exponát? zdejšího muzea p?ipomíná sv?tlé období Esterházy Fényes Miklós-e (1762-1790). Tady žil a tvo?il v létech 1766 -1790 Joseph Haydn, velký tv?r?í genius hudby XVIII. století.

 

Lé?ebné lázn? Bük
Lázn? Bük leží 45 km od Šopronu. 2. nejv?tší lázn? státu se 26 bazény (lé?ivou -, termální – a pitnou vodou) ?ekají na hosty, kte?í se cht?jí koupat. Prameny jsou alkalicko-hydro-uhli?itanové s vynikajícími lé?ivými ú?inky, teplota vody je 55 °C, obsahuje hlavn? hodn? fluorid?, jodid? a železa. Lé?ebné procedury jsou ú?inné k lé?b? revmatických a ortopedických onemocn?ní. Inhalacemi se lé?í onemocn?ní dýchacích cest.

 

Lázn? a Vitalland  Sárvár
Pr?zra?n? ?istá voda, široká škála lé?ebných a wellness procedur ?eká návšt?vníky lázní a Vitallandu Sárvár. Za jedine?nou nabídku a vysokou úrove? služeb získaly lázn? ocen?ní Ma?arského Sdružení Wellness v kategorii Wellness Center v roku 2004 a v kategorii Wellness Medicina v roce 2005. Krom? bazén? s vynikající lé?ivou vodou jsou zde bazény pro mimo?ádné zážitky pro dosp?lé i d?ti .

 

K?szeg
Pat?í k nejmenším m?st?m Ma?arska. Hrad, postavený v XIII. století dostal jméno po hradním kapitánu Miklósovi Jurisicsovi, který v roce 1532 za pomoci obyvatel úsp?šn? zastavil tureckou armádu táhnoucí na Víde?. Cechovní pr?mysl, obchod, vinohradnictví, produkce vína a školy mají bohatou minulost. Uvnit? m?stských hradeb, které uvidíme na více místech, leží centrum m?sta, které bylo v minulosti ušet?eno, proto budovy na nám?stí Jurisicse a p?ilehlých ulicích si zachovaly sv?j p?vodní ráz.

 

Gyöngyösfalu, Holdfényliget (Park m?sí?ního svitu), Szabadid?kert (Zahrada volného ?asu)
(Mezi Szombathely a K?szeg v obci Gyöngyösfalu, cca 55 km od Šopronu )
 Návšt?vníky ?ekají aktivní programy, jako rafting – pádlování na nafukovacích ?lunech po potoce Gyöngyös, trekking, p?j?ovna kol, lukost?elba atd. V regionu se nachází jedine?ná lanová dráha v délce 400 m. Vede  lesoparkovým porostem ve výšce 2 – 8 m v korunách nádherných strom?. P?edstavuje skute?nou výzvu všem odvážlivc?m od nejmenších amatér? až po skute?né sportovce.

 

 

RAKOUSKO

 

Mörbisch

Amfiteátr, postavený na Neziderském jeze?e je známý po celé Evrop?, v ?ervenci a srpnu se tady konají operetní p?edstavení.


 
Szentmargitbánya

V kamenolomu z ?ímského období se koná operní festival v m?sících ?ervenci – srpnu a každý pátý rok hry pašií. Pohádkový park: celodenní program pro rodiny s d?tmi.

 

Illmitz
Nejníže položená obec Rakouska. Kolem obce jsou alkalická, slaná jezera. Celá oblast je chránenou p?írodní rezervací. Je tady hodn? pramen? kyselé vody, jeden z nich vyráží p?ímo na tržnici Illmitzu, je možné si z n?j voln? nabrat.

 

Rust ( M?sto ?áp? a vín). Hosty zveme na p?íjemný ob?d.
Nejv?tší osada na b?ehu Neziderského jezera. Centrum m?sta ?iní útulným renesan?ní a barokní stavby. K významn?jším stavbám Rustu pat?í radni?ní v?ž ze st?edov?ku, 400 ro?ní radnice a rybá?ský kostel.

 

Eisenstadt, palác Esterházy
Centrum Burganlandu, Eisenstadt ležící na úpatí poho?í se 13.000 obyvateli je nejmenším provin?ním hlavním m?stem Rakouska. Bylo rezidencí panovník? rodu Esterházy, nabízí turist?m hodn? pozoruhodností. Nejvýznamn?jší je palác Esterházy, p?vodn? gotický hrad
( 1364 ), který panovníci Esterházy velkoryse p?estav?li ( 1663-1672 ) a zm?nili ho na centrum života dvora. Zámek dnes funguje jako kulturní centrum. V sálu Haydn p?i p?íležitosti slavností a koncert? pod velkolepými freskami zazní nejhez?í skladby Josepha Haydna.

 

Märchenpark
Jedine?ný park v blízkosti Neziderského jezera, je nejv?tším parkem volného ?asu v  Rakousku. Nabízí kouzelné možnosti objevování, dobrodružství a relaxace. Výlet se stane nezapomenutelným rodinným zážitkem. ( ca. 15 km od Šopronu )

 

Sonnentherme Lutzmannsburg
krytý vitalland s nejdelšími krytými tobogány Evropy, vodopády, jeskyn?mi na p?eplavání, kanály, s jedine?nými wellness službami. Babyworld (?íše malých) & Funny Waters (um?lé vlny)

 

Hrad Fraknó

Majetek nadace Esterházy. Nejv?tší a nejzachovalejší pevnost Burgenlandu. Prohlídka s doprovodem.
 

Zuba?ka Schneeberg Salamander
Navštívte nádherné oblasti rakouských hor zuba?kou od Puchbergu (577 m) až do výšky
1795 m. Hosty toužící po oddychu a výletu dopraví na nejvyšší stanici Rakouska, kde si m?žete pochutnat na alpských specialitkách na skute?né rakouské horské chat?. Kdo netouží jet do takové výšky m?že si zvolit kratší trasu, po Hengsthütte, do výšky 1012 m. Dostupnost ze strany Puchbergu.

 

Víde?

Hlavní m?sto Rakouska s po?tem obyvatel 1,6 milion?.

 

 

VZDÁLEN?JŠÍ MÍSTA NA VÝLETY - Ma?arsko

 

Szombathely
M?sto Szombathely udržuje památky p?edch?dce Savarie  - sídlo provincie ?ímské ?íše - , najdeme zde také bezpo?et památek z období baroka. Obyvatelé m?sta se p?íkladn? pe?ují o své d?di?ství z ?ímské doby, také si pravideln? p?ipomínají pov?st, podle které se tu narodil pozd?jší biskup tours-u, Sv. Martin. Traduje se, že dnešní kostel Sv. Martina je postaven na základech jeho rodného domu.
Szombathely je od roku 1777 biskupské sídlo, adekvátn? k tomu se ve m?st? nalézá hodn? k?es?anských památek. V budov? biskupské rezidence je muzeum cirkevní historie a pokladnice. V katedrále jsou k vid?ní obrazy Maulbertsche.

 

Pannonhalma
Hlavní benediktinské opatství Pannonhalma, staré tisíc let, je od roku 1996 sou?ástí sv?tového d?dictví. Pozdní romanské a rann? gotické, st?edov?ké poz?statky byly dopln?ny barokními a klasicistickými stavebními prvky. Významn?jší objekty: bazilika a dolní kostel, kalvárie, knihovny a opatské sklepy. Okolí hlavního opatství, jako kapli?ka Panenky Marie, památník  Millennie, arboretum, lesopark a rozhledna jsou k dispozici bez doprovodu.
 

Gy?r(Ráb)
Pat?í k nejbohatším m?st?m Ma?arska po stránce um?leckých artefakt?. Rekonstrukce barokního centra byla ocen?na Evropskou cenou ochrany um?leckých památek. Z památek za zmínku stojí Biskupský hrad, který pochází ze XIII. století, jeho komplex postavený ve XIV-XV.  století je nejstarší budovou m?sta. Biskupská katedrála zasv?cena Pann? Marii pochází z XII. století, ale p?vodn? romanský kostel byl p?estav?n v gotickém a pozd?ji barokovém stylu. V jeho kapli?ce je uloženo nejcenn?jší dílo ma?arského zlatníctví, herma Sv. Ladislava, kterou vyhotovili z p?íležitosti svato?e?ení krále Ladislava I. P?vodní herma se zni?ila p?i požári v roku 1405. Kopie, která je k vid?ní v Rábu byla zhotovena mezi 1405-1425.


 
Herend
Osada je domovinou sv?toznámého herendského porcelánu. Herendskou manufaktury založil v roku 1826 Vincent Stingl. V Porcelaniu návšt?vník se m?že seznámit s tajemstvím výroby porcelánu promítáním filmu a technologickými ukázkami. 175 let historie Manufaktury p?edstavuje zrekonstruované Muzeum.

 

Veszprém
M?sto, postavené na sedmi kopcích je m?stem královen. Jeho historie sahá až do období spred 1000 lety. M?stem královen se stalo díky Gizele, manželce prvního krále sv. Štefana. V d?sledku založení biskupství v roku 1001 se m?sto stalo rozhodujícím centrem katolické cirkve. Bazilika sv. Michala se nachází v nádherním komplexu budov na hrad?. Dobové dokumenty ji uvád?jí jako nejstarší katedrálu Ma?arska. Katolická církev dodnes hraje rozhodující úlohu v život? Veszprému. Od roku 1993 je m?sto arcibiskupským sídlem. Skvostem veszprémského hradu  je Arcibiskupský palác postavený ve stylu pozdního baroka. Nachází se v n?m arcibiskupský  a kapitulský archív, resp. knihovna.

 

 

SLOVENSKO – BRATISLAVA
Hlavní m?sto Slovenské republiky, bývalé korunova?ní m?sto. Korunovace se odehrávaly na kopci Sv. Martina. Pam?tihodnosti starého m?sta: univerzitní knihovna, Academia Istropolitana založená Mat?jem Korvínem,  „zelený d?m" na rohu Hlavního nám?stí, stará radnice, dnes muzeum, primaciální palác, dnes obrazárna a výstavní místo slavných fresek,  Michalská brána, bývalá m?stská brána. Na Bratislavském hrad? se nachází reprezenta?ní prostory Slovenského Parlamentu.
Hrad ?ervená skala. Dnes museum
D?vínská z?ícenina

 

Actualities

Bécsi kirándulás
2013-09-27 13:39:00

 

grey_arrowCelý článek...
Újdonság
2013-03-08 14:28:29

Próbáld ki TE is a szálloda X box játékait!
Ugrálj a bónuszpontokért, próbálj ki minél több sportot vagy táncolj hajnalig!
További információ a recepción!

On-line rezervování

Kontrolujte naši obsazenost a rezervujte rychle a snadno přes náš systém.
Vendégkönyv
Rezervování

Weather

Mostly cloudy

19°C

Sopron

Mostly cloudy
Humidity: 56%
Wind: WNW at 19.31 km/h
Friday
Showers
11°C / 18°C
Saturday
Showers
9°C / 19°C
Sunday
Partly cloudy
11°C / 18°C
Monday
Showers
9°C / 18°C

Facebook

Kniha návšt?v

Pod?lte se s námi o své zkušenosti, p?ipomínky, seznamte se s názorem našich hostí.
Vendégkönyv
Kniha návšt?v