Hotel Sopron**** - H-9400 Sopron, Fövényverem utca 7. - +36/99/512-261

  • Programok
    Programok
    Az év minden évszakában a hozzá illő túrákkal, kóstolókkal, színpadi előadásokkal, zenével és gasztronómiai programokkal várja Önt és egész családját a Hotel Sopron****.

CIEKAWOSTKI OKOLICY

Oferty programów

i ciekawostki okolicy

 

 

 

Sopronpuszta - „Páneurópai Piknik Emlékhely” – miejsce pami?tkowe
W pobli?u Fert?rákos znajduje si? miejsce, które przypomia nam wydarzenia z 1989 roku, kiedy to ?elazna kurtyna zosta?a prze?amana. Na pami?tk? tego wydarzenia stoi tam podobizna dawnej studni i statua przypominaj?ca w?giersk? kopi?.
W tym miejscu 19-go sierpnia 1989 roku odby?o si? spotkanie Wschodniej i Zachodniej Europy. Te wydarzenia i decyzja w?adz z 10-go wrze?nia o otwarciu granicy przyczyni?a si? do zburzenia Muru Berlinskiego i zjednoczenia Niemiec.


 
Fertőrákos, Kopalnia kamieni

Fertőrákos jako kopalnia kamieni przetrwa?a do dnia dzisiejszego. Pochodzi ona z czasów rzymskich, mo?na j? zwiedza? jako muzeum.
Grota, przypominaj?ca nam egipskie skalne ?wi?tynie jest miejscem letnich koncertów operowych.

 

Jezioro Fert?
Jezioro znajduje si? w obr?bie Parku Narodowego Fertő-Hanság, który to w 1979 r. nazwany zosta? przez UNESCO rezerwatem biosfery. W Europie park ten znany jest jako miejsce obfituj?ce w „górskie wody”. Aby zapewni? wielu rzadkim gatunkom ptaków (ok. 200), które b?d? przelotem, b?d? te? na sta?e znalaz?y tu swoje miejsce, spokój i cisz?, niektóre cz??ci rezerwatu zwiedza? mo?na tylko za pozwoleniem i z przewodnikiem. Fertő jest najbardziej na zachód wysuni?tym stepowym jeziorem Eurazji, ale i tak?e najwi?kszym jeziorem alkalicznym w Europie. Woda jest w nim p?ytka, jej g??boko?? ulega sta?ym zmianom, ale przeci?tnie nie jest ona wi?ksza ni? 1 m. Jezioro Fertő ju? par? razy zupe?nie wysch?o, po raz ostatni w latach 1867-71. Od roku 2001 jest cz??ci? Dziedzictwa Narodowego.
Blisko?? jeziora (15 km od Sopronu) stwarza idealne warunki dla wypraw na ?ono przyrody (podgl?danie ptaków o ?wicie, sp?yw kanadyjkami), dla aktywnego, letniego wypoczynku nad wod?, czy dla 2-ko?owej turystyki, dzi?ki dobrze rozbudowanym drogom rowerowym.

 

Balf-fürdő
k?pielisko z leczniczymi wodami. Sanatorium dla schorze? reumatycznych. Wody k?pieliska znane by?y ju? od okresów rzymskich. W parku kaplica ?w. Józefa. Na g?ównym placu wsi ko?ció? ewangelicki i pomnik po?wi?cony czci przesiedlonych tu Niemców. Obok stoj?cego na wzgórzu ?redniowiecznego, katolickiego ko?cio?a pomnik Antala Serba, który w tym miejscu poniós? ?mier?.

 

Nagycenk, pa?ac rodziny Széchenyi
Ten barokowy pa?ac by? od XVIII wieku rezydencj? rodziny Széchenyi, dzi? mie?ci si? w nim muzeum. Pa?ac by? ulubionym miejscem Istvana Széchenyi, „najwi?kszego W?gra”. Od pa?acu do grobu Béla Széchenyi i jego ?ony prowadzi zasadzona lipami w 1752 roku, aleja d?uga na 2.6 km. W 1864 roku, wg planów Ybl Miklósa, zbudowany zosta? w stylu romantycznym rzymsko-katolicki ko?ció? ( na miejscu poprzedniego, ?redniowiecznego ko?cio?a) Na przyko?cielnym cmentarzu stoi upi?kszony klasycystycznym kru?gankiem budynek Mauzoleum Istvana Széchenyi (1810), w którego podziemiach spoczywa sam Istvan Széchenyi

Muzeum Kolejnictwa im. Széchenyi, Nagycenk W r. 1972 z inicjatywy GySEV Zrt wybudowano kolejk? parow? (760 mm odleg?o?? kó?). Parowóz i wagony gotowe by?y na pocz. XX w. Poci?g obs?uguj? dzieci-kolejarze.

 

Fertőd, pa?ac Esterházy
Jedna z najbogatszych w?gierskich rodzin zbudowa?a w latach 1720-66 wspania?y pa?ac „w?gierski Versailles”. Ca?y kompleks zabudowa?, za wyj?tkiem barokowego teatru, osta? si? w ca?o?ci. Znaczna cz??? mieszcz?cego si? w pa?acu muzeum przedstawia nam komnaty z okresu rozkwitu panowania rodziny (Esterházy Fényes Miklós 1762-1790). W latach 1766-90 ?y? tu i tworzy? Joseph Haydn, kompozytor i twórca, geniusz XVIII wieku.

 

K?pielisko uzdrowiskowe: Büki Gógyfürdő
Bükfürdő, po?o?one w odleg?o?ci 45 km od Sopronu jest drugim, najwi?kszym leczniczym k?pieliskiem w kraju, na go?ci oczekuje tam 26 basenów (wody lecznicze do picia i k?pieli). Studnie termalne daj? wod? o terapeutycznym dzia?aniu (alkaliczno-hydrogeniczno-karbonatowym) i o temp. 55oC. Oprócz tego wody zawieraj? fluoryd, jod, ?elazo. Wody termalne stosowane s? do k?pieli osób ze schorzeniami reumatycznymi i ortopedycznymi, do inhalacji w przypadkach przewlek?ych schorze? dróg oddechowych.


 
Sárvár-wody lecznicze i Wellness
Jak kryszta? przejrzysta woda i ca?a skala us?ug wellness oczekuje na swoich go?ci w k?pielisku Wellnessfürdő. Uznaniem dla szczególnie rzadkich us?ug oraz dla wysokiego poziomu tych us?ug jest otrzymasna w 2004 r. w kategorii Wellness Center, a w 2005 r. w kat. Wellness Medicina, W?gierska Nagroda Stowarzyszenia Wellness. Baseny pe?nyne leczniczej wody, baseny aquaparku, a tak?e i baseniki dla ma?ych dzieci zapewniaj? wypoczynek dla ka?dego cz?onka rodziny.

 

K?szeg
Jedno z najmniejszych miast W?gier. W XIII w. Jurisics Miklós zbudowa? tu zamek, od którego pochodzi nazwa miasta. Sam Jurisics Miklós zatrzyma? tutaj w 1532 r. ruszaj?cych na Bud? Turków. Du?e tradycje ma tutaj przemys?, handel, produkcja win i szko?y. ?atwo zauwa?y?, ?e centrum miasta omin??y historyczne zamieszki i dlatego przy centralnym placu Jurisics, jak i w okolicznych uliczkach domy zachowa?y swoje pierwotne formy.

 

Gyöngyösfalu, Holdfényliget, Szabadid?kert
(mi?dzy Szombathely i K?szeg le?y Gyöngyösfalu, wioska oddalona od Sopronu ok. 55 km )
Oczekuje na turystów ze swoimi aktywnymi programami tak jak na przyk?ad: minirafting-sp?yw potokiem Gyöngyös, trekking, wycieczki rowerowe, ?ucznictwo itp. W okolicy znajduje si? jedyna tego typu atrakcja, d?ugi na 400 m tor siatek i lin, rozpi?ty mi?dzy drzewami na wysoko?ci 2-8 m. Prowadzi on mi?dzy koronami drzew spinaj?cych si? po nim odwa?nych, w?ród których s? przedstawiciele wszystkich generacji.

 

 

AUSTRIA

 

Mörbisch (Fertőmeggyes)
S?awny w Europie, zbudowany na jeziorze Fert? teatr na wolnym powietrzu, w lipcu i sierpniu mo?na tam ogl?da? operetkowe koncerty na wodzie.


 
Szentmargitbánya
W pochodz?cej z czasów cesarstwa rzymskiego kopalni kamienia w lipcu i sierpniu festiwal operowy, co 5 lat Pasja Chrystusa. Bajkowy park: ca?odniowy program dla rodzin z dzie?mi.

 

Illmitz
Najni?ej po?o?ona gmina Austrii. Wokó? niej s?one jeziorka. Ca?y obszar jest pod ochron?. Wiele ?róde? kwa?nej wody, jedno z nich wyp?ywa w?a?nie w obr?bie rynku Illmitz. Mo?na z niego czerpa? bezp?atnie wod?.

 

Rust (Miasto bocianów i win)
Zapraszamy Go?ci na smaczny obiad. Najwi?ksza miejscowo?? okolicy jeziora Fert?. Do nastroju centrum miasta przyczyniaj? si? renesansowe i barokowe budynki. G?ówne ciekawostki dla turystów w Rust to: ?redniowieczna Wie?a Miejska, 400 letnia Rada Miejska i ko?ció? „Halásztemplom”.

 

Eisenstadt, Pa?ac Rodziny Esterházy
Centrum Burgenlandu le?y u stóp góry Leitha i liczy 13000 mieszka?ców. Najmniejsza stolica landu Austrii, ale pomimo tego jako by?a rezydencja rodziny Esterházi oferuje turystom niezliczone osobliwo?ci. Na pierwszym miejscu wymieni? nale?y Pa?ac Esterházy, pierwotnie gotycki zamek (1364), który to w?adcy Esterházy wspania?omy?lnie przebudowali (1663-1672) i podnie?li do rangi centrum ?ycia dworskiego. Na dzie? dzisiejszy pa?ac dzia?a jako centrum kulturalne. W Sali Haydna przy okazji ?wi?t i koncertów, pod pi?knymi freskami rozbrzmiewaj? najpi?kniejsze utwory kompozytora.

 

Märchenpark
W poblizu jeziora Fert? znajduje si? najwi?kszy park wypoczynkowy w Austrii, który oferuje mo?liwo?ci przygód, rozrywki i niezapomnianych rodzinnych prze?y? (ok. 15 km od Sopronu)

 

Sonnentherme Lutzmannsburg
Kryty aquapark z najd?u?szymi w Europie ?lizgawkami, wodospadami, podwodnymi grotami przez które mo?na przep?ywa?, z kana?ami i rzadkimi us?ugami wellness. Babyworld (?wiat maluchów) & Funny Waters (basen z falami wodnymi)

 

Zamek Fraknó

Jest w?asno?ci? Fundacji. Jest w Burgenlandzie jednym znajwi?kszych i najlepiej zachowanych budowli obronnych pozosta?ych do naszych czasów. Do odwiedzania z przewodnikiem.


 
Schneeberg - kolejka z?bata Salamander
Zapraszamy na wycieczk? w przepi?kne góry Austrii zaczynaj?c od po?o?onego na wys. 577 m Puchberg, wyruszaj?c stamt?d górsk? kolejk? z?bat? a? do najwy?ej po?o?onej stacji (1795 m). Tam w prawdziwym austriackim schronisku mo?emy skosztowa? przysmaków kuchni alpejskiej. A je?eli kto? nie pragnie dosta? si? a? tak wysoko, mo?e wbra? si? na ni?sz? i krótsz? wycieczk? do Hengsthütte (1012 )mnpm, od strony Puchberg.

 

Bécs: Stolica Austrii, 1,6 milionów mieszka?ców.

 

 


DALSZE CELE WYCIECZKOWE - W?gry

 

 

Szombathely
Wcze?niejsze ni? Szombathely miasto Savaria, które by?o stolic? rzymskiej prowincji, do dzisiejszego dnia strze?e pami?tek z tamtych czasów. Tak?e z okresu baroku pozosta?o w mie?cie wiele ciekawych turystycznie atrakcji. Mieszka?cy Szombathely bardzo czcz? tradycje miasta, zw?aszcza ?e jak mówi historia urodzi? si? tu biskup ?w. Marton. Szombathely jest od r. 1777 stolic? biskupstwa i odpowiednio do tego posiada wiele sakralnych zabytków. W budynku dawnego pa?acu biskupiego dosta?o swoj? siedzib? muzeum hisztorii religii oraz skarbiec. W muzeum ogl?da? mo?na malowid?a mistrza Maulbertsch.

 

Pannonhalma
Ta 1000-letnia siedziba opactwa Benedyktynów jest od r. 1996 Dziedzictwem Narodowym. ?redniowieczne pozosta?o?ci budowli w roma?skim i pó?nogotyckim stylu w miar? up?ywu lat uzupe?nione zosta?y barokowymi i klasycystycznymi fragmentami. G?ówne atrakcje turystyczne to bazylika i jej podziemia, wewn?trzny dziedziniec, biblioteka i winne piwnice opactwa. Okolice g?ównego opactwa tak jak na przyk?ad: Kaplic? „Szcz??liwej Pani”, pomnik Tysi?clecia, arboretum czy park z wie?? widokow? zwiedza? mo?na bez przewodnika.


 
Győr
To, jedno z najbogatszych pod wzgl?dem zabytków, w?gierskie miasto, dzi?ki rekonstrukcji barokowego ?ródmie?cia zdoby?o Europejsk? Nagrod? Zabytków. Spo?ród nich na najwi?ksz? uwag? zas?uguje Püspökvár-Pa?ac Biskupi, który pochodzi z XIII w. W XIV-XV w. zosta? przebudowany. Obecnie jest najstarszym budynkiem miasta. Pochodz?ca z XII w biskupia katedra po?wi?cona Naj?wi?tszej Marii Pannie, budowana w stylu roma?skim, przebudowana w stylu gotyckim i pó?niej znów odnowiona zosta?a w stylu barokowym. W kaplicy strze?ona jest jedna z najwi?kszych pami?tek przemys?u z?otniczego na W?grzech – szkatu?ka króla Szent László (?w. W?adys?aw), któr? wykonano z okazji u?wi?cenia króla I. László. Pierwsz?, oryginaln? „herm?” (szkatu?a do przechowywania relikwii) zniszczy? po?ar w r. 1405. Szkatu?ka, któr? ogl?da? mo?na w Győr jest kopi? wykonan? w latach 1405-25.


 
Herend
Herend jest miastem ojczystym s?awnej na ca?y ?wiat porcelany. W r. 1826 Stingl Vince zalo?y? w Herend manufaktur? porcelany. Zwiedzanie „porcelanium” uzupe?nione jest wy?wietlaniem filmu i pokazem technologii. Ze 175 letni? histori? manufaktury najlepiej zapozna? si? mo?na w odnowionym muzeum.


 
Veszprém
Veszprém jest miastem zbudowanym na 7 wzgórzach i nazwanym miastem królowych. Historyczne zabytki miasta, budowlane pami?tki pochodz? jeszcz z okresów powstania pa?stwa w?gierskiego. W r 1001 powsta?o tutaj Biskupstwo i od tego czasu Veszprém odgrywa ogromn? rol? jako centrum katolickiego ko?cio?a. Tak?e od tamtego roku, z powodu ?ony pierwszego króla W?gier Gizeli, miasto zwane jest miastem królowych. Kroniki historii w?gierskiej podaj? fakt, ?e Katedra wVeszprém wraz z pi?kn?, barokow? bazylik? ?w. Micha?a, znajduj?c? si? w obr?bie zamku, by?a pierwsz? i najstarsz? katedr? na W?grzech. Do dzisiejszego dnia w ?yciu miasta Veszprém ko?ció? katolicki bierze aktywny udzia?. Od 1993 r jest Veszprém stolic? biskupi?. Dum? zamku miasta jest budowana w stylu pó?no barokowym Kuria Biskupia. Tu dzia?a biblioteka i archiwum kapitu?y.

 

 

Szlovákia – Pozsony (Bratys?awa):
Dawna stolica koronacyjna i miejsce obrad pa?stwowych W?gier. Koronacje odbywa?y si? na wzgórzu ?w. Martona. Zabytki centrum miasta: budynek obrad pa?stwowych, który dzi? pe?ni funkcj? studenckiej biblioteki, zbudowany przez króla Macieja budynek uniwersytetu, „zielony dom” na rogu Placu G?ównego, miejsce obrad Senatu, dawny Ratusz, dzi? muzeum, pa?ac Prymasa, dzisiaj galeria i wystawa s?awnych obi? do ?cian. Wiele siedzib w?gierskich rodzin. Brama Micha?a jako dawna brama miasta. Dzi? zamek w Bratys?awie jest w u?yciu w?adz pa?stwowych.
Zamek Vöröskő: dzi? muzeum
Ruiny zamku w Dévény

 

Actualities

Bécsi kirándulás
2013-09-27 13:39:00

 

grey_arrowWięcej …
Újdonság
2013-03-08 14:28:29

Próbáld ki TE is a szálloda X box játékait!
Ugrálj a bónuszpontokért, próbálj ki minél több sportot vagy táncolj hajnalig!
További információ a recepción!

Rezerwacja on-line

Proszę sprawdzić stan wolnych miejsc hotelowych i zarezerwować noclegi, szybko i łatwo poprzez nasz system elektroniczny.
Vendégkönyv
Rezerwacja

Weather

Cloudy

13°C

Sopron

Cloudy
Humidity: 85%
Wind: SSE at 20.92 km/h
Tuesday
PM Thunderstorms
8°C / 21°C
Wednesday
PM showers
12°C / 21°C
Thursday
PM showers
11°C / 21°C
Friday
Rain
11°C / 18°C

Facebook

Ksi?ga go?ci

Prosz? podzieli? si? z nami do?wiadczeniami, spostrze?eniami, prosz? pozna? opinie naszych go?ci.
Vendégkönyv
Ksi?ga go?ci