Hotel Sopron**** - H-9400 Sopron, Fövényverem utca 7. - +36/99/512-261

  • Programok
    Programok
    Az év minden évszakában a hozzá illő túrákkal, kóstolókkal, színpadi előadásokkal, zenével és gasztronómiai programokkal várja Önt és egész családját a Hotel Sopron****.

ATRAKTIVITY V OKOLÍ

 

Programové ponuky,

atraktivity v okolí

 

 

 

 

 

Pametné miesto konania Páneurópskeho pikniku, Šopronpuszta,
Štýlová stud?a a pamätný st?p ozna?ujú miesto prelomu železnej opony v roku 1989. Na tomto mieste sa uskuto?nil d?a 19.08.1989 páneurópsky piknik. Vtedajšie udalosti a následné vládne rozhodnutie zo d?a 10.09. o otvorení hraníc boli východiskom na odstránenie berlínskeho múru a znovuzjednotenie Nemecka.


 
Fert?rákoš, bývalý kame?olom
Kame?olom pochádzajúci z dôb Rimanov sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí. Je v ?om zriadené prírodné múzeum.
Jasky?a napodob?ujúca tajomný svet egyptských skalných kostolov slúži ako prirodzená kulisa pre operné predstavenia uskuto?nené v letnom období.

 

Neziderské jazero
Jazero je sú?as?ou Národného parku Fert?-Hanság, ktorý UNESCO vyhlásilo v roku 1979 za Národný park biosféry, a patrí do zoznamu divokých vôd európskeho významu. V záujme ochrany mnohých vzácnych, len tu sa vyskytujúcich rastlín a viac, než 200 druhov tu hniezdiacich s?ahovavých vtákov niektoré ?asti parku sú prístupné len s povolením. Jazero je najzápadnejšie položeným stepovým jazerom a zárove? je aj najvä?ším európskym jazerom s alkalickým dnom. Voda v ?om je plytká, jej h?bka je premenlivá, ale priemerne nedosahuje ani jeden meter. Jazero už viackrát vyschlo, naposledy v rokoch 1867 až 1871. Od roku patrí do zoznamu svetového dedi?stva.
Blízkos? Neziderského jazera (od Šopronu je vzdialené len 15 km) ponúka ideálne podmienky pre potulky prírodou (sledovanie rýše vtáctva za svitania, vodné túry v kanoách), k aktívnemu pobytu pri vode,   resp. v?aka dobre vybudovaným cyklistickým cestám aj na ú?ely cykloturizmu.

 

Kúpele Balf
Lie?ebné sanatórium reumatických ochorení. Lie?ebné ú?inky tunajšej vody už boli známe už aj v ?ase Rimanov. V parku kúpe?ov sa nachádza kaplnka sv. Jozefa. Na hlavnom námestí obce nájdeme evanjelický kostol a pomník vys?ahovaného nemeckého obyvate?stva. Pri stredovekom katolíckom kostole postavenom na kopci nájdeme pomník známeho spisovate?a Antala Szerba, ktorý zomrel v tejto obci.

 

Nagycenk, Széchenyiho kaštie?
Tunajší barokový kaštie? bol od 18. storo?ia rezidenciou rodiny Széchényiovcov, dnes je v ?om zriadený múzeum. Kaštie? bol ob?úbeným miestom ve?kého štátnika Istvána Széchenyiho. Z kaštie?a vedie 2,6 km dlhá cesta k hrobu Vojtecha Séchényiho a jeho manželky. Popri ceste môžeme vidie? aleju lipových stromov vysadených v roku 1752. Rímskokatolícky kostol postavený v roku 1864 v romantickom slohu (kostol bol postavený na mieste predchádzajúceho stredovekého kostola), na základe projektov známeho architekta Miklóša Ybla.  V príkostolnom cintoríne stojí Széchényiho Mauzóleum, ktorého vstupná hala je postavená v klasicistickom slohu (1810). V hrobke je pochovaný aj István Séchenyi.

 

Cesta historickou železnicou, Séchényiho Múzeum, v Nagycenku
Parná železnica so 760 mm rozchodom ko?ajníc bola postavená v roku 1972, z iniciatívy spolo?nosti GySEV Zrt. Lokomotíva a vlaková súprava bola daná do prevádzky na za?iatku 20. storo?ia. Prevádzkovanie zabezpe?ujú detskí železni?iari.

 

Fert?d, kaštie? Esterházyovcov
Tento nádherný kaštie?, nazývaný aj „ma?arským Versaillesom“ dala postavi? jedna z najbohatších š?achtických rodín Uhorska, rodina Esterházyovcov v rokoch 1720 až 1766. prekrásny kaštie?ový komplex – s výnimkou barokového divadla – sa zachoval neporušený. Ve?ká ?as? jeho expozície sa zameriava na dobu, ke? jeho majite?om bol Mikuláš Fényes Esterházy (1762-1790) a ktorá doba je považovaná za zlatý vek tohto kaštie?a. V ?ase od 1766 do 1790 tu žil a tvoril geniálny hudobník a hudobný skladate? 18. storo?ia, Jozef Haydn.

 

Lie?ebné kúpele Bük
Kúpele Bükfürd? sú vzdialené 45 km od Šopronu. Sú to 2. najvä?šie kúpele v krajine. K návštevníkom je tu k dispozícii 26 bazénov (sú tu bazény napúš?ané lie?ebnou, termálnou a pitnou vodou). Zo zdrojov termálnej vody sa získava alkalicko-hydrogenuhli?itanovo-karbonátová lie?ivá voda o teplote 55 °, a okrem toho má zna?ný obsah fluidov, jodidov a železa. Vo forme kúpe?a sa používa na lie?enie reumatických ochorení, a vo forme inhalácií na lie?bu katarov dýchacích ciest.


 
Lie?ebné a wellnesové kúpele v Šárvári
Šárvárske kúpele ?akajú návštevníkov so širokou ponukou lie?ebných a wellnesových služieb a kryštálovo ?istou vodou. V?aka jedine?nej ponuke a mimoriadne vysokej úrovni služieb získali kúpele v roku 2004 hlavnú cenu Ma?arskej wellnesovej spolo?nosti v kategórii Wellness Center a v roku 2005 v kategórii Wellness. Kúpele okrem lie?ebných bazénov poskytujú aj zábavu pre všetky vekové kategórie návštevníkov, pre ktorých sú k dispozícii zážitkové bazény a detské bazény.

 

K?szeg
Je jedným z najmenších miest krajiny. Tunajší hrad vznikol v 13. storo?í a bol pomenovaný pod?a mena hradného kapitána Mikuláša Juriši?a, ktorý pomocou obyvate?stva v roku 1532 tu zastavil turecké vojská postupujúce proti Vied?u. Manufakturálny priemysel, obchodovanie, pestovanie hrozna a výroba vín, a školstvo má v meste hlboké tradície. Stredoveké jadro mesta obklopené mestským múrom, ktorého zvyšky je možné vidie? ešte aj dnes na viacerých miestach , obišli ni?ivé vojny a na Juriši?ovom námestí a v jeho okolí môžeme vidie? historické domy v ich pôvodnej podobe.

 

Gyöngyösfalu, Park mesa?ného svitu (Holdfényliget), Záhrada vo?ného ?asu
(Gyöngyösfalu sa nachádza medzi mestami K?szeg a Szombathely, od Šopronu je vzdialený 55 km)
Obec o?akáva návštevníkov vyh?adávajúcich aktívny pohyb. Turisti sa tu môžu venova? raftingu na potoku Gyöngyös, terkingu, cykloturistike, lukostrelbe a môžu využi? 400 m dlhú lesnú lanovú dráhu, ktorá je umiestnená vo výške 2 až 8 metrov nad korunami stromov krásneho parku, vyskúšanie ktorej znamená ozajstnú výzvu každému odvážlivcovi.

 

 

RAKÚSKO

 

Mörbisch

Amfiteáter postavený na Neziderskom jazere je známy po celej Európe, v júli a auguste sa tu pravidelne usporiadajú operetné predstavenia.


 
Szentmargitbánya

V kame?olome pochádzajúceho z rímskych ?ias sa pravidelne usporiada operný festival v mesiacoch júl a august a každé piate roky sa tu konajú pašie. Rozprávkový park: usporiadajú sa tu celodenný program pre rodiny s de?mi.

 

Illmitz
Najnižšie ležiaca obec v Rakúsku. Okolo obce sú alkalické jazierka so slanou vodou. Celá oblas? je chránenou prírodnou oblas?ou. Nachádza sa tu ve?a kyslovodných prame?ov, jeden z nich vyviera práve na illmitzskom trhu, z ktorého je možný vo?ný odber vody.

 

Rust ( Mesto bocianov a vín )
Návštevníkov pozývame na príjemný obed
Je najvä?ším mestom na brehu Neziderského jazera. V centre mesta sa nachádzajú renesan?né a barokové budovy. Hlavnou atrakciou Rustu je stredoveká mestská veža, 400 ro?ná Radnica a kostol Rybárov.

 

Eisenstadt, kaštie? Esterházyovcov
Je centrom Burganlandu. Mesto ležiace na úpätí kopca Leitha s 13.000 obyvate?mi je najmenším provin?ným hlavným mestom Rakúska. Mesto bolo rezidenciou panovníkov rodu Esterházy, ponúka turistom mnoho pozoruhodností, z ktorých je najvýznamnejší palác Esterházyovcov, pôvodne gotický hrad ( 1364 ), ktorý Esterházyovci ve?kolepým spôsobom prestavali ( 1663-1672 ) a zmenili ho na centrum života dvora. Zámok dnes funguje ako kultúrne centrum. Pri príležitosti slávností a koncertov v sále Haydn pod  ve?kolepými freskami zaznejú najkrajšie skladby a melódie Josepha Haydna.

 

Märchenpark
Jedine?ný zážitkový park v blízkosti Neziderského jazera, je najvä?ším parkom vo?ného ?asu v  Rakúsku. Ponúka kúzelné možnosti objavovania, dobrodružstiev a relaxácie. Výlet sa stane nezabudnute?ným rodinným zážitkom. (od Šopronu je vzdialený ca. 15 km)

 

Sonnentherme Lutzmannsburg
nachádza sa tu krytý vitalland s najdlhšími krytými tobogánmi v Európe, vodopádmi, jasky?ami s možnos?ou preplávania, kanálmi, s jedine?nými wellnesovými službami. Babyworld (ríša malých) & Funny Waters (umelé vlny)

 

Hrad Fraknó
Je majetkom nadácie Esterházy. Je najvä?šou a najzachovalejšou pevnos?ou Burgenlandu. Prehliadka je možná so sprievodcom.


 
Ozubená železnica Salamander v Schneebergu
Navštívte nádherné oblasti rakúskych hôr zuba?kou od Puchbergu (577 m) až do výšky
1795 m. Návštevníci  túžiaci po oddychu a výletu dopravia na najvyššie položenú stanicu Rakúska, kde v jednej ozajstnej rakúskej horskej chate si môžete ochutna? špeciality alpskej kuchyne. Kto nechce ís? do takej výšky môže si zvoli? kratšiu trasu, po Hengsthütte, do výšky 1012 m. Dostupnos? je zo strany Puchbergu.

 

Viede?
Hlavné mesto Rakúska - 1,6 mil. obyvate?ov.

 


VZDIALENEJŠIE VÝLETNÉ MIESTA Ma?arsko

 

Szombathely
Predchodcom Szombathelyu bola Savaria, provinciálne sídlo Rímskej ríše. Pamiatky mesta pochádzajú z z tohto obdobia, ale aj z obdobia baroku. Obyvatelia mesta sa starajú o pamiatky z rímskych ?asov a pravidelne si pripomínajú že pod?a legendy sa v tomto meste narodil Svätý Martin, ktorý neskoršie sa stal biskupom v meste Tours. Hovorí sa, že na mieste jeho rodného domu bol postavený dnešný kostol Sv. Martina.
Szombathely je od roku 1777 biskupským sídlom a z tohto dôvodu sa nachádza v meste ve?a pamiatok s náboženskou tematikou. V budove biskupského paláca sa nachádza Múzeum histórie cirkvi a pokladnica. V katedrále môžeme vidie? viac malieb od Maulbertscha.

 

Pannonhalma
Tisícro?né benediktínske Hlavné opátstvo v Pannonhalme je sú?as?ou Svetového dedi?stva od roku 1999. Pozostatky budov pochádzajúce z románskeho a ranogotického obdobia boli v priebehu stáro?í rozšírené o barokové a klasicistické stavby. Významnejšie pozoruhodnosti: bazilika a spodný kostol, knižnica, opátske pivnice. Okolie Hlavného opátstva, kaplnka Panny Márie, miléniový pomník, arborétum, lesopark a výhliadkové miesto je možné navštívi? aj bez turistického sprievodcu.


 
Gy?r
Patrí medzi mestá, ktoré sa môžu pýši? s najvyššým po?tom pamiatok v Ma?arsku. Za rekonštrukciu barokového historického jadra mesto získalo Európsku cenu za ochranu pamiatok .  Z pamätihodností je najvýznamnejší Biskupský hrad, postavený v 13. storo?í, ktorý bol rozšírený v 14. – 15. storo?í a dnes tvorí najstarší komplex historických budov mesta. Biskupská katedrála vysvätená na po?es? Panny Márie bola postavená v 12. storo?í, ale pôvodne románsky kostol bol prestavaný v gotickom a neskoršie aj barokovom slohu.
V jej kaplnke je uložené jedno z najvzácnejších diel ma?arského zlatníckeho umenia, herma Sv. Ladislava, ktorá bola zhotovená z príležitosti vyhlásenia krá?a Ladislava I. za svätého. Pôvodná herma bola v roku 1405 zni?ená pri požiari. V Gy?ri uložená kópia pôvodnej relikvie bola zhotovená v rokoch 1405 až 1425.


 
Herend
Osada je domovinou svetoznámeho herendského porcelánu. Herendské manufaktúry založil v roku 1826 Vincent Stingl. V Porcelániu návštevník sa môže zoznámi? s tajomstvami výroby porcelánu premietaním filmu a technologickými ukážkami. 175 rokov histórie Manufaktury predstavuje zrekonštruované Múzeum.

 

Veszprém
Mesto postavené na siedmych kopcoch je mestom krá?ovien. Jeho história siaha až do obdobia spred 1000 rokmi. Mestom krá?ovien sa stalo v?aka Gizele, manželke prvého krá?a sv. Štefana. V dôsledku založenia biskupstva v roku 1001 sa mesto stalo rozhodujúcim centrom katolíckej cirkvi. Bazilika sv. Michala sa nachádza v nádhernom komplexu budov na hrade. Dobové dokumenty ju uvádzajú ako najstaršiu katedrálu Ma?arska. Katolícka cirkev dodnes hrá rozhodujúcu úlohu v živote Veszprému. Od roku 1993 je mesto arcibiskupským sídlom. Skvostom veszprémskeho hradu  je Arcibiskupský palác postavený v neskorobarokovom slohu. Nachádza sa v ?om arcibiskupský  a kapitulský archív, resp. knižnica.

 


SLOVENSKO – Bratislava
Je hlavným mestom Slovenskej republiky, niekdajšie korunova?né mesto. Korunovácie sa uskuto?nili na v?šku sv. Martina. Pozoruhodnosti historického centra: budova niekdajšieho zasadania snemu, dnes univerzitná knižnica, budova Academie Istropolitany založenej Matejom Korvínom, „Zelený dom" na rohu Hlavného námestia, Stará radnica, dnes je v nej zriadené  múzeum, primaciálny palác, dnes galéria, Michalská brána, ktorá v stredoveku bola mestskou bránou. V Bratislavskom hrade sú dnes reprezenta?né miestnosti Slovenskej národnej rady.
Hrad ?ervený kame?: dnes je tu zriadené múzeum
Devínsky hrad

 

Actualities

Bécsi kirándulás
2013-09-27 13:39:00

 

grey_arrowĎalšie informácie...
Újdonság
2013-03-08 14:28:29

Próbáld ki TE is a szálloda X box játékait!
Ugrálj a bónuszpontokért, próbálj ki minél több sportot vagy táncolj hajnalig!
További információ a recepción!

On-line rezervovanie

Skontrolujte si našu obsadenosť a rezervujte si izbu pohodlne, ľahko a rýchlo, cez náš rezervovací systém.
Vendégkönyv
Rezervovanie

Weather

Partly cloudy

11°C

Sopron

Partly cloudy
Humidity: 46%
Wind: N at 25.75 km/h
Thursday
Mostly sunny
2°C / 14°C
Friday
Partly cloudy
5°C / 17°C
Saturday
Partly cloudy
8°C / 18°C
Sunday
Showers
7°C / 15°C

Facebook

Kniha návštev

Napíšte nám vaše skúsenosti a pripomienky a pre?ítajte si aj názory našich návštevníkov.
Vendégkönyv
Kniha návštev